اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا پاقلعه به همراه اطلاعات و رزرو