اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا محمودیه به همراه اطلاعات و رزرو