اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی شهرستان مهدئ شهر به همراه اطلاعات و رزرو