اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا فشکور به همراه اطلاعات و رزرو