اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا کدیر به همراه اطلاعات و رزرو