اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا گراسماسر به همراه اطلاعات و رزرو