اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا سرواش پشته به همراه اطلاعات و رزرو