اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا کرات چال به همراه اطلاعات و رزرو