اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا اهک چال به همراه اطلاعات و رزرو