اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی شهر خلیل شهر به همراه اطلاعات و رزرو