اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا چسلی به همراه اطلاعات و رزرو