اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا میان شکرکش به همراه اطلاعات و رزرو