اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا بزکویه به همراه اطلاعات و رزرو