اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی شهرستان شفت به همراه اطلاعات و رزرو