اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا میلاش به همراه اطلاعات و رزرو