اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا میان فری رود به همراه اطلاعات و رزرو