اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا خلیله سرا به همراه اطلاعات و رزرو