اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا چالکش به همراه اطلاعات و رزرو